หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   22 ม.ค. 2557    ถึงวันที่   23 ม.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การไปนำเสนอผลงานวิจัยโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 2
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 ม.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  การไปนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องแบบโปสเตอร์เรื่องผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพรในการต้านการอักเสบ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยกับนักวิทยาศาสตร์ที่ทำด้านที่ใกล้เคียงกันและมีความร่วมมือทางด้านงานวิจัยกับนักวิทยาศาสตร์จากภายนอก

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่และนำความรู้จากงานวิจัยมาใช้สอนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th