หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   10 ม.ค. 2557    ถึงวันที่   12 ม.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเภสัชกรรม    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    100 ปี เภสัชกรรมไทย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 ม.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

ได้มีการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการวิชาชีพเภสัชกรรมโดยเฉพาะแนวทางการศึกษาวิชาชีพทางเภสัชกรรม ซึ่งครอบคลุมหลักการดังต่อไปนี้คือ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาบริหารเภสัชศาสตร์ และสาขาเภสัชอุตสาหการ ทั้งนี้แล้วเป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่งทำให้ทราบแนวทางที่ควรจะเป็นของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ว่าควรมีการดำเนินการไปอย่างไรเพื่อให้มีคุณภาพ ซึ่งส่งผลต่อการมาเรียนของนักเรียนที่มากขึ้นถ้าสำนักวิชาได้เน้นในส่วนที่ เด็กนักเรียนสนใจ      ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

จะได้นำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนที่กำลังดำเนินอยู่ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และทิศทางของสภาเภสัชกรรมที่กำลังดำเนินไป  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. การเรียนการสอนด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม

2. แนวทางการปรับตัวของสถาบันการศึกษาในอนาคตพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th