หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   27 ธ.ค. 2556    ถึงวันที่   27 ธ.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บริษํท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การนำเสนอผลการฝึกสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 ม.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

บริษํท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
ได้จัดให้นักศึกษาฝึกสหกิจจนำเสนอผลการฝึกสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็นำเสนอผลการฝึกได้ดี   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำรูปแบบการนำเสนอมาใช้ปรับการนำเสนอที่มหาวิทยาลัยให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ประสานงานกับหลักสูตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพัฒนาการฝึกสหกิจให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th