หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชุติมา  จันทรัตน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   10 ม.ค. 2557    ถึงวันที่   11 ม.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี (พ.ศ. 2556)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 ม.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  เนื่องในวาระที่การศึกษาเภสัชศาสตร์ในประเทศไทยครบรอบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2556 องค์กรในวิชาชีพเภสัชกรรมได้ร่วมกันจัดงานประชุมสมัชชาเภสัชกรรม 100 ปี ขึ้น ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2557 ขึ้น โดยในงานประชุมมีการร่วมพูดคุยในเรื่องทิศทางและแนวทางการจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์สาขาต่างๆ ในอนาคต ทำให้ทราบทิศทางการดำเนินไปของวิชาชีพ บทบาทของเภสัชกรในอนาคต ความคาดหวังของประชาชน รวมทั้งอัตรากำลัง ความต้องการเภสัชกร รวมทั้งคุณลักษณะของเภสัชกรในอนาคตของแต่ละสาขา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำความรู้ที่ได้มาบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผนการรับนักศึกษา ตั้งแต่การให้ข้อมูลแก่นักเรียนผู้สนใจสมัคร เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาได้ตรงตามความต้องการของสำนักวิชาเองและของผู้เรียนด้วย สามารถจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร์ของประเทศ และความคาดหวังของประชาชน ในอนาคต  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการศึกษาเภสัชศาสตร์ ถ่ายทอดแก่นักเรียนผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และนักศึกษาปัจจุบันเพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อมต่อการพัฒนาไปของวิชาชีพ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th