หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน หน่วยพัฒนาองค์กร  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปรภพ  ไชยบุญ   สังกัดหน่วยงาน  หน่วยพัฒนาองค์กร
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   29 ม.ค. 2557    ถึงวันที่   31 ม.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   จังหวัด  มหาสารคาม
  เรื่อง/หลักสูตร    สัมมนา UKM 24
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 ม.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  UKM   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ความรู้จากการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยอื่น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำมาปรับใช้กับงาน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th