หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิราณี  ยงประเดิม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   10 ม.ค. 2557    ถึงวันที่   12 ม.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเภสัชกรรม   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 ม.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  การนำเสนอผลงานวิจัยด้านเภสัชกรรม การจัดการเรียนการสอนเภสัชศาสตร์ การปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมในสาขาต่างๆ โดยสรุปความเป็นมาในอดีต และร่วมกันกำหนดทิศทางในอนาคต

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้ทราบถึงทิศทางของวิชาชีพเภสัชกรรมทั้งการจัดการศึกษา การวิจัย การทำงาน สามารถนำความรู้ที่ได้มาจัดการเรียนการสอนและการทำวิจัยของสำนักวิชาฯ โดยเฉพาะในสาขาที่รับผิดชอบ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  1.ทิศทางการจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์
2.แนวทางการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th