หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  บงกชกร  พลไชย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   06 ธ.ค. 2556    ถึงวันที่   06 ธ.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพงานเภสัชกรรมชุมชน   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน ครั้งที่ 4/2556
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 ธ.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

สรุปข้อมูลการประชุมดังนี้

1. เรื่องการสอบวัดความรู้ และทักษะของงานเภสัชกรรมชุมชน (community pharmacy competency)  โดยข้อสอบได้ถูกพัฒนาขึ้นรอบแรก จำนวน 100 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก คือ ความรู้ทางคลินิก ร้อยละ 70 ความรู้ทาง product ร้อยละ 10  ความรู้ด้านกฎหมาย ร้อยละ 10 และ ความรู้ด้านบริหาร ร้อยละ 10
 
มติที่ประชุม   
1. กำหนดวันสอบ เป็นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556

2. เวลาที่เริ่มสอบ 17.00-18.30 น. ของแต่ละสถาบัน เป็นเวลา 2 ชั่วโมง  โดยนิสิตจะต้องไม่ออกจากห้องสอบเมื่อเข้าไปแล้ว และเข้าสายไม่เกิน 30 นาที กรณีที่เริ่มสอบ 18.30 น. ไม่สามารถเข้าสอบสายได้

3. กรณีขาดสอบ ไม่มีสิทธิ์ในการขอสอบซ่อม 

4. กำหนดจัดส่งข้อสอบภายในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2556  โดย ดร.สุนทรี วัชรดำรงกุล จะเป็นผู้ส่งเมล ให้กับคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมชุมน ศศภท  เพื่อการประสานงานต่อภายในคณะ ต่อไป
 เอกสารส่งทางเมลประกอบด้วย
1) ข้อสอบ
2) เฉลย
3) template การแจ้งคะแนนให้แหล่งฝึก

5. คณะดำเนินการจัดสอบ เริ่มต้นตามช่วงเวลาที่กำหนด  โดยกำหนดให้ใช้กระดาษคำตอบแบบฝนด้วยดินสอดำ

6. คณะดำเนินการแจ้งคะแนนของนิสิตนักศึกษาแต่ละคน ให้กับแหล่งฝึกร้านยาที่คณะดูแล

7. คะแนนดิบของนิสิตนักศึกษาแต่ละคน ให้คณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน ศศภท รวบรวมส่งมายัง ดร.สุนทรี วัชรดำรงกุล ภายใน 2 สัปดาห์หลังดำเนินการสอบแล้วเสร็จ กำหนดเป็นวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556  โดยคะแนนรวมแต่ละสถาบันจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาคลังข้อสอบ และการปรับปรุงในปีต่อไป

8. นโยบายการใช้คะแนนที่นอกเหนือจากกำหนดนี้ ให้ขึ้นกับแต่ละสถาบัน
 
              
2. เรื่องคู่มือสำหรับ preceptor (ฉบับแปล) และคู่มือสำหรับนิสิตนักศึกษา
 
มติ
1. คู่มือ preceptors   กำหนดเสร็จ 20 ธ.ค. 56 และกำหนดวันสั่งและส่งออกในวันที่ 20 มกราคม 2556 โดยจุฬาลงกรณ์เป็นผู้ประสานงานการจัดพิมพ์และการจัดส่ง

2. คู่มือสำหรับนิสิตนักศึกษาทางมหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการสำรวจแต่ละสถาบันและจัดส่งได้ในวันที่ 20 มกราคม 2556
                                
3.  แต่ละมหาลัยจะต้องดำเนินการสื่อสารทำความเข้าใจกับแหล่งฝึกเกี่ยวกับคู่มือแหล่งฝึก คู่มือนิสิตนักศึกษา รูปแบบการฝึกปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินต่างๆ และคะแนนสอบcommunity pharmacy competency ที่จัดส่งไปให้แก่แหล่งฝึก

4.  การนิเทศแหล่งฝึก แต่ละมหาวิทยาลัยดำเนินการนิเทศแหล่งฝึกเอง

5.  เรื่องร้องเรียน กรณีพบปัญหา อุปสรรคต่างๆในระหว่างฝึกปฏิบัติงาน ที่ประชุมมีมติเป็นแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

 มติ
เห็นชอบที่จะระบุ website                         email: pect-community@googlegroups.com,
web page: http://www.pharmacy.msu.ac.th/unipharm/unipharm-network/ 
ไว้ในเล่มคู่มือของนิสิตนักศึกษา เพื่อให้เกิดการส่งต่อเรื่องมายังส่วนกลาง
                       
กรณีพบปัญหากับนิสิต ให้แจ้งอาจารย์ผู้ประสานงานของนิสิตแต่ละสถาบัน เพื่อการแก้ไขที่ทันเหตุการณ์
                      
กรณีแหล่งฝึก ไม่สามารถ feedback กับมหาวิทยาลัยนั้นได้ สนับสนุนให้ส่งข้อความปัญหามาที่หน้า website
                       
การรวบรวมจะมีการแจ้งรายงานคณะกรรมการต่อไป

6.ในแผนยกระดับการดำเนินงานคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน ศ.ศ.ภ.ท.ปี 2558  ม.วลัยลักษณ์ ได้รับมอบหมายให้พัฒนา แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านต่อไป โดยปรับจากข้อมูลการเยี่ยมบ้านของ ม.มหาสารคาม และข้อมูลจากการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมปฐมภูมิ                             ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  วางแผนแนวทางในการทำงานของสำนักวิชา รวมถึงวางแผนการทำงานของอาศรมยาวลัยลักษณ์ หลังจากมีเภสัชกรประจำร้าน เนื่องจากต้องทำหน้าที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของมหาวิทยาลัย และเป็นแหล่งฝึกที่รับนักศึกษาจากสถาบันอื่นๆ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  รูปแบบกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานต่างๆ ที่ควรทำในแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน โดยประยุกต์ให้เหมาะสมกับแหล่งฝึก คืออาศรมยาวลัยลักษณ์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0468 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th