หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เกียรติกำจร  กุศล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   02 ธ.ค. 2556    ถึงวันที่   04 ธ.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาการพยาบาล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิจัยทางการพยาบาลครั้งที่ 5
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    10 ธ.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

- ทิศทางการวิจัยสู่สังคมอาเซียน

- วิถีชีวิต วิถีสุขภาพในสังคมอาเซียน

- วิธีวิทยาการวิจัย

การวัยสหวิชาชีพ สหสภาบัน ข้ามวัฒนธรรม

- เวทีการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม ตลาดนัดสุขภาพ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- นำมาใช้ในการพัฒนางานวิจัยต่อยอดที่เน้นการวิจัยเชิงบูรณาการ สหสาขาวิชาชีพ

- ทิศทางการวิจัยในกลุ่มวัยต่างๆ ที่มีปัญหาสุขภาพ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - การทำวิจัยเพื่อพัฒนาและตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพ ในสังคมอาเซียน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th