หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราพร  เจริญพูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   18 พ.ย. 2556    ถึงวันที่   19 พ.ย. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 23 สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 พ.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  

1. Emerging Disease

2.Preparedness for coronavirus pandemic threat

3.Bioinformatic applications

4. Surveillance for novel viuses I   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1.  การปรับปรุงการเรียนการสอน ในส่วนเนื้อหาที่ทันสมัยมากขึ้น

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  .แนวทางการทำวิจัยด้วยองค์ความรู้ที่หลากหลายมากขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th