หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พูลสิทธิ์  หิรัญสาย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   18 พ.ย. 2556    ถึงวันที่   19 พ.ย. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมไวรัสวิทยาแห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมไวรัสวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 พ.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  
 1. บทบาทของสมาคมไวรัสวิทยาแห่งประเทศไทย ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
 2. โรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัส
  1. ไข้หวัดนก
  2. โรคมือ-ปาก-เท้า
 3. การเตรียมความพร้อมสำหรับดรคจากเชื้อ Coronavirus
  1. MERS coronavirus
  2. การเตรียมการและความเสี่ยงต่อ MERS ในผู้ทำพิธีอัจจ์
 4. บทเรียนจากการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดอออก ปี 2556
 5. การประยุกต์ใช้ Bioinformatic ในการศึกษาด้านไวรัสวิทยา
 6. การเฝ้าระวังไวรัสก่อโรคชนิดใหม่
  1. โปรแกรม PREDICT
  2. Zika virus


   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา MTH-337 ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติมความรู้ด้านไวรัสวิทยา และแนวทางการศึกษาด้านไวรัสวิทยา และเปิดโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลงานวิจัย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การใช้เครื่งมือด้าน Bioinformatic ในการเรียนการสอนและงานวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th