หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พิมาน  ธีระรัตนสุนทร   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   04 พ.ย. 2556    ถึงวันที่   08 พ.ย. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สหกิจสึกษาไทย   จังหวัด  นครราชสีมา
  เรื่อง/หลักสูตร    คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 พ.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  การอบม และประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการเป็นคณาจารย์ผู้นิเทศสหกิจศึกษา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การนิเทศสหกิจศึกษาอย่างเป็นระบบ และเป็นมืออาชีพ ตามรูปแบบและกระบวนการการอบรม การหาสถานประกอบการ การพัฒนาการทำงานในสถานประกอบการควบคู่ไปกับการเรียนการสอน การบูรณาการ ในการใช้การเรียน ในห้องและนอกห้องเรียน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การหาความร่วมมือและเครือข่ายของสถานประกอบการและสถานสศึกษา ความร่วมมือในการเรียนการสอนและวิจัย การเตรียมพร้อมสำหรับการทำงาน และการสหกิจศึกษาในต่างประเทศพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th