หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พัชราวดี  ศรีรักษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   21 ก.ย. 2555    ถึงวันที่   23 ก.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดเพื่อการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 พ.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  

กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

และ Movement Impairment Sydrome of Shoulder Girdle   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เข้าใจกฎหมายวิชาชีพมากขึ้น และหลักการตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษาข้อไหล่ตามแนว MIS  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ใช้หลัก MIS ในการวินิจฉัยและรักษาโรคบริเวณข้อไหล่พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th