หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พัชราวดี  ศรีรักษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   15 พ.ย. 2556    ถึงวันที่   19 พ.ย. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Neck pain management
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 พ.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  การจัดการความรู้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอ ทั้งการตรวจร่างกาย การรักษาด้วยเทคนิค mobilization และ manipulation ตาม Maitland technique และการ update รูปแบบการรักษาใหม่ๆ ที่ประยุกต์ใช้ MET และ PNF  มาใช้ในการรักษา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำมาใช้ในการเรียนการสอนวิชากายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 1, 2 และ 3 และนำมาใช้ในการตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วยในคลินิก ให้ดียิ่งขึ้น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เทคนิคการตรวจร่างกายและการรักษาที่เป็นลำดับขั้นตอนมากขึ้น และใช้ crinical reasoning

รวมถึงนำมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผลพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th