หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   11 พ.ย. 2556    ถึงวันที่   12 พ.ย. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา    จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    1 st Congress of Mu-ASEAN School of Medical Technology Association
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    14 พ.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  

      สืบเนื่องจากเปิดเขตการค้าเสรี ASEAN ในปี 2558 ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงสำหรับสถาบันผลิตนักเทคนิคการแพทย์ของประเทศไทย ดังนั้นการประชุมสัมมนานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้และเตรียมความพร้อมของสถาบันผลิตนักเทคนิคการแพทย์ โดยมีประเทศสมาชิกใน ASEAN ร่วมประชุมประกอบด้วย ไทย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปิน, และเวียดนาม ยังได้รับความสนใจจากประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนประเทศเกิดใหม่ ติมอร์-เลสเต ก็เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เช่นกัน

          จากการแลกเปลี่ยนกับสถาบันผลิตนักเทคนิคการแพทย์ในต่างประเทศ พบว่าโครงสร้างหลักสูตรมีลักษณะคล้ายกัน กล่าวคือ เป็นหลักสูตร 4 ปี ใน 1-2 ปีแรกเป็นการศึกษาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และความรู้ความชำนาญทางวิชาชีพในปีที่ 3 และ 4 ตลอดจนมีการสอบทบทวนความรู้ เช่นเดียวกับการสอบใบประกอบวิชาชีพในประเทศไทย ได้แก่ มาลาเซีย และเวียดนาม เป็นต้น

          ความเสี่ยงสำคัญสถาบันผลิตนักเทคนิคการแพทย์ต่างกังวลถึงมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟิลิปิน สร้างความร่วมมือกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทำ External quality control   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้นำเสนอหลักสูตร โดยเฉพาะบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนซึ่งได้รับความสนใจยิ่ง นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสได้นำเสนอแบรนด์ “SAP-WU” ให้ได้เป็นที่รู้จัก ซึ่งจะนำมาซึ่งความร่วมมือสร้างงานวิจัย ตลอดจนได้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th