หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิทยา  อานามนารถ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   11 พ.ย. 2556    ถึงวันที่   12 พ.ย. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ศาลายา   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    1st congress of MU-ASEAN Schools of MTA
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 พ.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  

ไปนำเสนอโปสเตอร์แบรนด์สำนักวิชา งานวิจัยของหลักสูตร การเรียนแบบ active learning เทคนิคการแพทย์ชุมชน แก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากกลุ่มอาเชียน 7 ประเทศ และญี่ปุ่น จำนวน 150 คน และจากในประเทศ 50 คน

เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารของ 8 ประเทศ กำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เมื่อเปิดเศรษฐกิจเสรีในกลุ่มอาเชียน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ปรับการเรียนการสอนในหลักสูตร

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th