หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิริอุมา  เจาะจิตต์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   24 ต.ค. 2556    ถึงวันที่   30 ต.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์สหกิจศึกษาฯ   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 พ.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  ไปทำการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจที่ สสจ.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครสงขลา หาดใหญ่ และสุราษฎร์ธานี

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถนำข้อเสนอจากสถานประกอบการ มาจัดเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการฝึกสหกิจในภาคการศึกษาต่อไป ตลอดจนได้รับข้อเสนอในการปรับเนื้อหาในหลักสูตร หรือเพิ่มเติมในส่วนเนื้อหาที่มีความจำเป็นในแต่ละสถานประกอบการ และได้รับหัวข้อในการบริการวิชาการ และการทำวิจัยของนักศึกษาต่อเนื่อง เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหลักสูตรและผู้ใช้บัณฑิต  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th