หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราพร  ชินกุลพิทักษ์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   08 พ.ย. 2556    ถึงวันที่   08 พ.ย. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มศว.   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การวิพากษ์ (ราง) หลักเกณฑ์มาตราฐานการผลิตยาแผนโบราณ ตาม PIC/S
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 พ.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  

เกณฑ์มาตรฐานการผลิตยาแผนโบราณ ตามข้อกำหนด PICS เป็นการอธิบายเกณฑ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำเกณฑ์มาใช้ในการเรียนการสอนและการพัฒนาห้องผลิตยาแผนโบราณในการสอนและสำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาการผลิตยาสมุนไพรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th