หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราพร  ชินกุลพิทักษ์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   25 ต.ค. 2556    ถึงวันที่   25 ต.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มอ.สงขลา   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เรื่องการพัฒนาสูตรตำรับสารละลายโพวิโดนไอโอดีนชนิดสเปรย์ (the f
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 พ.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  

เป็นกรรมการในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  หนังสือเชิญ ศธ 0521.1.07/1906  ลว 9 ตุลาคม 2556 แบบขออนุมัติที่ ศธ 574400/1166  ลว 15 ตุลาคม 2556   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th