หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปาจรีย์  ศักดิเศรษฐ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   02 พ.ย. 2556    ถึงวันที่   03 พ.ย. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงาน กพ.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 พ.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  

สำนักงาน กพ. ได้จัดนิทรรศการการสึกษาต่อต่างประเทศขึ้น โดยรวบรวมสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศมาออกบูธเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ ทั้งจากประเทศอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร จีน ญี่ปุ่น เกาหลี นอกจากนี้ยังมีบูธที่แนะนำเกี่ยวกับทุนการศึกษาจากประเทศต่างๆ ได้แก่ Franco-Thai, สถานทูตญี่ปุ่น สำนักงาน กพ. เป็นต้น โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปสอบถามหลักสูตร แนวทางในการสมัครเข้าศึกษา ทุนการศึกษา ของแต่ละสถาบันได้ตามความสนใจ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาเลือกสาขาและมหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษาต่อ ทราบแนวทางในการสมัครเข้าเรียน และแนวทางในการหาทุนการศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การเขียน research proposal การสมัครเข้าเรียนในสถาบันต่างประเทศ การเตรียมความพร้อมด้านทุนการศึกษา และการพัฒนาตนเองในด้านภาษาพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th