หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิราณี  ยงประเดิม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   01 พ.ย. 2556    ถึงวันที่   01 พ.ย. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอทิศทางและอนาคตของการศึกษาเภสัชศาสตร์ไทยในสามทศวรรษหน้าด้านเภสัชศาสตร์สังคม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 พ.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  

คณะทำงานโดยการแต่งตั้งของ ศศภท. ได้ร่วมกันเสนอทิศทางอนาคตการจัดการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารดังนี้

ทิศทางสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงใน 30 ปีข้างหน้าในเรื่องต่อไปนี้

1.       การเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมได้แก่ สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) แม่วัยรุ่น พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ยาเสพติด เอดส์ โรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ

2.       การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ภาวะโลกร้อน ซึ่งทำให้เกิดโรคอุบัติใหม่ (Emerging disease) โรคที่กลับมาใหม่ (Re-emerging disease)

3.       ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้แก่ สังคมออนไลน์ (Social network)

4.       โลกาภิวัตน์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Multi-cultural)

5.       การเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพและระบบประกันสุขภาพ

6.       การเปลี่ยนแปลงของร้านยา เช่น อาจมีการเพิ่มขึ้นของ chain store การนำร้านยาเข้าสู่หลักประกันสุขภาพ

7.       การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหรกรรมยาข้ามชาติอันเนื่องมาจาก Cost containment policy เช่น generic substitution, price control, reimbursement policy ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทของเภสัชกรการตลาดจากการเป็นผู้ขายไปเป็นผู้ให้ข้อมูล

  สมรรถนะหลักด้าน SAP จะต้องมีการสอนองค์ความรู้ ดังต่อไปนี้

1.       การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมาย

2.       ระบาดวิทยา

3.       เภสัชเศรษฐศาสตร์

4.       การบริหารจัดการ

5.       พฤติกรรมศาสตร์

6.       ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ

7.       สาธารณสุข (Public health) รวมถึง ระบบสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพ ระบบยา ระบบบริการสุขภาพจะต้องมีทักษะและทัศคติ ดังต่อไปนี้

1.       มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและการดูแลผู้ป่วย

2.       มีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง

3.       มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

4.       มีความเป็นผู้นำ

5.       มีทักษะการสื่อสารที่ดี

6.       มีทักษะในการจัดการข้อมูล (data) ให้เป็นสาระสนเทศ (information) และนำไปสู่การสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence) เพื่อการตัดสินใจ

ระบบสนับสนุนที่ช่วยเพิ่มศักยภาพเภสัชกร

1.       ระบบพี่เลี้ยง Mentoring system

2.       การสร้างเครือข่ายอาจารย์กลุ่ม SAP

3.       การพัฒนาฐานข้อมูลวิจัยด้าน SAP อย่างเป็นรูปธรรม

4.       ส่งเสริมการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ศึกษา ทั้งในส่วนการวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนาหลักสูตร

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ความรู้จากคณาจารย์สถาบันอื่นๆ ในการจัดการเรียนการสอน เช่น การเรียนการสอนในชุมชน หรือด้าน IT  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  1. แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้าน SAP ในอนาคต

2. ข้อมูลประกอบการประชุม 100 ปีเภสัชพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th