หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธิดา  โสตถิโยธิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   01 พ.ย. 2556    ถึงวันที่   01 พ.ย. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอ"ทิศทางและอนาคตของการศึกษาเภสัชศาสตร์ไทยในสามทศวรรษหน้าด้านเภสัชสังคมและกา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 พ.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  

ระดมสมองเพื่อกำหนดทิศทางและอนาคตของการศึกษาเภสัชศาสตร์ไทยในสามทศวรรษหน้าด้านเภสัชสังคมและการบริหาร

สรุปได้ว่า

1. กระบวนการเรียนการสอน จะเป็นแบบ practice มากขึ้น

2. จากสภานการณ์ และการ ป.ป เภสัชกร บริหารจัดการที่ดี เน้นระบบสุขภาพ คบส Health insurance IT data to evidence Target audience

3. การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ควรให้นิสิตมี self-learning, life long learning

4. Multi—culture ให้นิสิตเข้าใจความแตกต่างและมีทัศนคติที่ดีต่อความแตกต่าง

5. ร้านยา น่าจะเปลี่ยนเป็น chain มากขึ้น

6. องค์ความรู้ด้านการตลาด เปลี่ยนจากการขาย ไปเป็นการให้ความรู้ มองการตลาดเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ achieve goal

7. เน้น Social and behaviuor

8. หลักสูตร ป.โท เน้นความรู้เชิงลึก

9. เพิ่มการออกชุมชนให้นิสิต community study ที่ขอนแก่นใช้เครื่องมือทางมานุษยวิทยา

10. การแพทย์ทางเลือกในอนาคตจะมีเพิ่มขึ้น เช่น ต้องมีความรู้เชิงระบาดฯ เกี่ยวกับสมุนไพรตัวนั้น ๆ อ่านบทความวิชาการได้เข้าใจ

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  -

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง อาทิเช่น

1. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติมากขึ้น

2. งานคุ้มครองผู้บริโภค

3. trend งานการตลาดที่เปลี่ยนไป เป็นต้นพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th