หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   02 พ.ย. 2556    ถึงวันที่   03 พ.ย. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงาน ก.พ.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    อบรมการศึกษาต่อต่างประเทส
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 พ.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  

            OCSC International Education Expo 2013 ซึ่งจัดโดย Office of Civil Service Commission (OCSC)  จัดขึ้นตั้งแต่ 2 - 3 November 2013 ที่ Royal Paragon Hall, Siam Paragon  มีสถาบันการศึกษาประมาณ 300 หน่วยงาน

โดยภายในงานจะประกอบด้วย

            1. education fair ซึ่งจะมี boot ออกงาน และนำแหล่งการศึกษาต่อพร้อมกับการสมัครลงเรียนต่อ กรณีที่มีความพร้อม ซึ่งมาจากทั่วโลก อาทิ  Australia, Canada, China, France, Germany, Japan, Korea, Netherlands, New Zealand, Scotland, Singapore, Switzerland, UK, USA and European Country

            2. Pre IELTS, TOEFL test และ language preparation

            3. Education consultancy

            4. การขอ visa หรือขอทุน scholarships

            5. การพูดคุยแลกเปลี่ยน กับผู้มีประสบการณ์การเรียนต่อต่างประเทศ
   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ถือว่าเป็นโอกาสดีมากที่ได้เข้าร่วมแต่ทั้งนี้แล้ว การเข้าร่วมงานดังกล่าว กรณีที่เป็น อาจารย์มหาวิทยาลัยเข้าไปในงานสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเก็บข้อมูลเพิ่มเติม คือการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยซึ่ง มีมากมาย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เอาข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนต่อพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0469 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th