หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   19 ต.ค. 2556    ถึงวันที่   20 ต.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มวล   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    กิจกรรม Kick off “Change Management” การสร้างผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้บริหารทุกระดับ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 พ.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  

กิจกรรม Kick off “Change Management” การสร้างผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้บริหารทุกระดับ

วิทยากรที่เชิญมาบรรยายในครั้งนี้ ได้แก่ ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ บรรยายเรื่อง “การคิดและขับเคลื่อนองค์กรเชิงกลยุทธ์” รศ.เกศินี วิฑูรชาติรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บรรยายเรื่อง “การสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัย” คุณณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.)และคุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ รองผู้อำนวยการ มูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย) บรรยายเรื่อง “Social Enterprise การดำเนินงานโดยใช้ยุทธศาสตร์แบบกลไกตลาดเพื่อเป้าหมายทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม”

ช่วงเช้าของวันแรก ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ได้บรรยายเรื่อง “การคิดและขับเคลื่อนองค์กรเชิงกลยุทธ์” ว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีคุณสมบัติน่าสนใจอยู่ 3 ประการ ซึ่งเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พัฒนาได้อย่างยอดเยี่ยม ประการที่ 1 สินทรัพย์ คือ มีพื้นที่ 9,000 ไร่ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ (Asset) ขนาดมหึมา มีสวนพฤษศาสตร์อยู่ข้างใน มีเมืองเก่าเป็นเมืองโบราณอยู่ข้างใน และยังมีสนามกีฬามาตรฐานระดับโอลิมปิกอยู่ภายในพื้นที่ด้วย ประการที่ 2 คน คือ มีคนคิดต่าง มีผู้บริหารรุ่นใหม่ มีคนเก่งรุ่นใหม่ๆ ที่มีปัญญา ประการที่ 3 ใจ คือ มีคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลง (Developer) มีอธิการบดีที่มีความตั้งใจสูงมากที่จะพัฒนามหาวิทยาลัย ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับว่าชาววลัยลักษณ์จะเอายังไง จะเลือกทางไหน เพื่อจะพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งนี้ วิทยากรได้นำเสนอเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการคือ Balanced Scorecard ในแบบประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าสนใจ

ช่วงบ่าย รองศาสตรจารย์ เกศินี วิฑูรชาติรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้บรรยายเรื่อง “การสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัย” ว่า ด้านการเงิน การลงทุน การจัดสรรงบประมาณซึ่งได้เรียนรู้จากประสบการณ์นั้น หากใช้วิธีการ Top-Down แต่เพียงอย่างเดียว จะทำให้ขาดการมีส่วนร่วม และอาจนำไปสู่ความรู้สึกไม่เป็นธรรมระหว่างหน่วยงานต่างๆ ควรประสมประสานทั้ง Top-Down และ Bottom-Up โดยเริ่มจากการกำหนดกรอบใหญ่ให้แต่ละหน่วยงานไปจัดทำมา หลังจากนั้นจึงมีการเจรจา เพื่อปรับให้มีความเหมาะสม โดยคำนึงถึงลำดับความสำคัญของภารกิจ หน่วยงาน ตลอดจนความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่มุ่งหวังของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น กฎระเบียบ กติกาการลงทุน การใช้งบประมาณ ควรมีการทบทวนทุก 2-3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป และสุดท้ายการประเมิน KPI ที่กำหนดไว้ในแผน ควรใช้แนวทางการประเมินอย่างสมดุล (Balanced Scorecard)

ในวันที่สองของการอบรม คุณณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.)และคุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ รองผู้อำนวยการ มูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย) ได้บรรยายเรื่อง “Social Enterprise การดำเนินงานโดยใช้ยุทธศาสตร์แบบกลไกตลาดเพื่อเป้าหมายทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม” ว่า กิจการเพื่อสังคม ไม่จำเป็นจะต้องเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรเหมือนในอดีต มีองค์กรแสวงหาผลกำไรมากมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นองค์กรช่วยเหลือสังคม (Social Enterprise) ลดปัญหาความยากจน คนเร่ร่อน คนว่างงาน ลดปริมาณขยะ แก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมมีตัวอย่างองค์กรเช่นนี้ให้เห็นทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมายที่หลายคนอาจคิดไม่ถึง เพียงเราจำเป็นต้องมีคนที่คิดแตกต่าง สิ่งที่มหาวิทยาลัยควรคำนึงถึงก็คือ จะสร้างคนที่คิดแตกต่างได้อย่างไร หรือจะสร้างคนที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร
(ข้อมูลจากหน่วยพัฒนาองค์กร)   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ทำให้นำความรู้ดังกล่าวมาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างพลังในการทำงานซึ่งอาจจะยังทำได้ไม่ดีนัก

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เปลี่ยนแปลงองค์กร ให้มีการบวนการคิดที่เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพสูง  และสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยควบคู่กันไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0466 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th