หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พิมาน  ธีระรัตนสุนทร   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   19 ต.ค. 2556    ถึงวันที่   25 ต.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   เทศบาลโชคชัย กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข บริษ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การออกนิเทสติดตามสหกิจศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 พ.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  

ออกนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

1. เทศบาลโชคชัยนครราชสีมา

2. กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพฯ

3 กรมอนามัย กระทรวงสาธารรสุข นนทบุรี

4 บริษัทสมบูรณ์แอดวานซ์ สมุทรปราการ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การแนะนำให้ความรู้ การเตรียมการและการวางแผนงานของนักศึกษา การทำกิจกรรมโครงการให้เสร็จเรียบร้อยในเวลา การปรับตัวและการสื่อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การประยุกต์ใช้ในงาน การเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th