หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มานิตย์  นุ้ยนุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   30 ต.ค. 2556    ถึงวันที่   31 ต.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)/   จังหวัด  ปทุมธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ชีวสารสนเทศกับการวิเคราะห์ทางด้านพันธุศาสตร์ประชากร
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    31 ต.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ชีวสารสนเทศกับการวิเคราะห์ทางด้านพันธุศาสตร์ประชากร สามารถแบ่งเนื้อหาที่ได้ฟังบรรยายและการฝึกปฏิบัติดังนี้ พื้นฐานความรู้และความสำคัญเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ประชากร พื้นฐานความรู้การใช้งานภาษา R และปฏิบัติการการใช้ tools ต่างๆ สำหรับการวิเคราะห์ เช่น ipPCA, ADMIXTURE และ PLINK เป็นต้น   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้พื้นฐานการใช้งานภาษา R สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในหลายด้านๆ ในการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ สามารถนำไปใช้กับงานวิจัย โดยเฉพาะการตีพิมพ์วารสารวิชาการได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยและนำมาใช้ในการสอนรายวิชาเลือกเสรีของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th