หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พิมาน  ธีระรัตนสุนทร   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   28 ต.ค. 2556    ถึงวันที่   28 ต.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมสถาบันอุดมสึกษาสิ่งแวดล้อม   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การร่างมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 ต.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  การรับฟังความคิดเห็น และเสนอแนวคิดการร่าง มคอ. 1-2 ในหลักสูตร อนามัยสิ่งแวดล้อม ระดมความคิดและข้อเสนอแนะการเพิ่ม และถอนรายวิชาตามมาตรฐานหลักสูตร

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การทำแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงใหม่หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  แนวทางการเขียน มคอ.1 และ มคอ.2

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th