หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปาจรีย์  ศักดิเศรษฐ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   19 ต.ค. 2556    ถึงวันที่   22 ต.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การแข่งขันกีฬาเภสัชสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 26
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 ต.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

ดูแลนักศึกษาในการแข่งขันกีฬา แสดงกองเชียร์ และขบวนพาเหรด ประเภทกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน ได้แก่ ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล เปตอง โชว์สปิริตแสตนด์เชียร์ และดูแลนักศึกษาระหว่างการทัศนศึกษายังสายท่องเที่ยวจังหวัดตรัง   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในด้านอื่นที่นอกเหนือจากการเรียน เนื่องจากนักศึกษาเภสัชศาสตร์มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา การแสดงต่างๆ ที่ไม่อาจพบเห็นได้จากการเรียนการสอนในห้องเรียน ทำให้เข้าใจศักยภาพนักศึกษาแต่ละคนมากขึ้น อันจะนำไปสู่การส่งเสริมชี้แนะ และการเข้าถึงลักษณะนิสัยของนักศึกษาแต่ละคน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษในทางที่ถูกต้อง และการเข้าใจในตัวตนของนักศึกษาแต่ละคนที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันในครั้งนี้ รวมถึงการวางแผนในการดูแลนักศึกษาและการเดินทางในครั้งต่อไป เนื่องจากครั้งนี้นักศึกษาเดินทางโดยรถบัสและมีการนั่งเรือ ซึ่งจะมีปัญหาที่แตกต่างไปจากการเดินทางโดยรถไฟที่เคยพบ เช่น อาการเมาเรือ หรือความปลอดภัยบนท้องถนนพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th