หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   21 ต.ค. 2556    ถึงวันที่   23 ต.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะว   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตทีดีขึ
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    25 ต.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  ปาฐกถาเปิดงานโดยนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น การแสดงผลงานทางวิชาการ การออกบูธของร้านค้า และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำความรู้ที่ได้จากการประชุมมาผนวกเข้ากับการสอนในรายวิชาภาคนิพนธ์ เป็นแนวทางงานวิจัยที่นั่งยืน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ผลิตงานวิจัยทางด้านวิทยาศาตร์ชีวภาพผนวกกับเภสัชเคมี

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th