หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   16 ต.ค. 2556    ถึงวันที่   19 ต.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Chang Gung University, SFRR-ASIA, Tao-Yuan, Taiwan.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    The 6th Biennial Meeting of Society for Free Radical Research-Asia (SFRR-Asia), “Oxidative Stress an
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 ต.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

The conference consists of four big categories: 1) Keynote Speech, 2) Plenary Lecture, 3) Oral Presentation, and 4) Poster Presentation. The theme of the meeting was “Oxidative Stress and Mitochondrial Alterations in Ageing and Disease”. The poster on the topic " Xanthone Derivative of Garcinia mangostana Prevents Doxorubicin-induced Apoptosis and Autophagy in Central Nervous System"  was presented.

**The collaboration including MT students professional training, Graduate student and staffs exchanged for doing research and academic activity were agreement between Associate Professor Dr.Jitbanjong Tangpong, Chair committee of Biomedical Sciences Program and MT staff , School of Allied Health Sciences, Walailak University and  Professor Dr. Hsin-Chih Lai, Director of Department of Medical Biotechnology and Laboratory Science, Center for Molecular and Clinical Immunology. Chang Gung University is the famous university in Taiwan. Especially in the Medical program and have their own hospitals supporting the staffs and students for profession training and doing the medical science research.   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

Knowledge and collaboration information will translate of to staffs and graduate students.

The collaboration for MT professional training and staffs and graduate students doing research will improve their international experience in both side under the formal supporting MOU.  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

Research proposal preparation for granting submission will be preparation.

Presenting and report the information of collaborative MOU to Walailak University for running the next step activity of formal MOUพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th