หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   01 ต.ค. 2556    ถึงวันที่   01 ต.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    The 13th international public health conference on the topic of “Roles of Public Health Sciences Tow
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 ต.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

This meeting have been focus on the promotion of public health researches and knowledge for sustainable social development. The conference was cover various sessions including lecture, discussion, presentation and innovation demonstration by Thai and international academics. We  have presented our research work on the topic of " OXIDATIVE STRESS AND HEMATOLOGICAL PARAMETERS IN BOATYARD WORKERS: INSIGHT INTO THE TOXICITY OF LEAD-EXPOSURE" as poster presentation and "Scavenging free radical activity in cell free system and inhibition of natural products against organophosphate (chloripyrifos) induced acetylcholinesterase (AChE) dysfunction" as oral presentation.   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  Providing the information to staffs and graduate students and developing the experimental design base on the currency knowlege.

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  Prepareing the manuscript from the presentation.

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th