หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุชจรี  จีนด้วง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   15 ต.ค. 2556    ถึงวันที่   19 ต.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอรืท หัวหิน ชะอำ   จังหวัด  เพชรบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 13
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 ต.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

ร่วมประชมวิชาการ ร่วมกับฟังการเสนอผลงานวิชาการจากนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยีรุ่นกลาง เมธีวิจัยอาวุโส และรับฟังการบรรยายพิเศษจากเมธีวิจัยอาวุโส นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2556 นักวิจัยที่ได้รับรางวัล TRG-CHE Scopus researcher ประจำปี 2556

และการพูดคุย ปรึกษา การดำเนินการงานวิจัยกับพี่เลี่ยง (Metor) ณ คณะเทคนิคการแพทย์ ม. มหิดล   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  รับทราบวิสัยทัศน์แผนกลยุทธศาสตร์ของสกว. พ.ศ. 2557-2560 รับฟังการบรรยาย เส้นทางสู่นักวิจัยมืออาขีพ โดยนักวิทยาศาตร์ดีเด่น ปี 2556 และเมธีวิจัยอาวุโส รับทราบแนวทางข้อควรพิจารณาการเลือกตีพิมพ์บทควาทในวารสารวิชาการที่เป็น open access การร่วมฟังการนำเสนอผลงวานทางวิชาการ ซึงความรู้ดังกล่าวมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางานวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ภายใต้การเป็นนักวิจัยที่มีจริยธรรม

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

สร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยที่ประโยฃน์ต่อสังคม เห็นคุณค่าของงบประมาณต่อการต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และผลักดันแนวคิดการสร้างความร่วมมือ ในการทำงานวิจัยมากยิ่งขึ้นพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th