หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มานิตย์  นุ้ยนุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   15 ต.ค. 2556    ถึงวันที่   19 ต.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สกว.   จังหวัด  เพชรบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว."
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 ต.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

เป็นการประชุมประจำปีของ สกว. การประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 13 โดยมีหัวข้อดังนี้ การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ โดย รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ความสำคัญของงานวิจัยพื้นฐานต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ของ สกว. พ.ศ. 2557-2560 การบรรยายเรื่อง "เส้นทางสู่นักวิจัยอาชีพ" และการบรรยายเรื่อง "ข้อควรพิจารณาในการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการที่เป็น Open Access" เป็นต้น   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว." ในครั้งนี้สามารถนำแนวทางการวิจัยของนักวิจัยอาวุโสมาประยุกต์ใช้การงานวิจัยของตนเอง เช่น การขอรับทุน การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การเขียนบทความทางวิชาการ และจรรณยาบรรณของนักวิจัย เป็นต้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การสร้างผลงานทางวิชาการ บทความทางวิขาการให้มากขึ้น โดยอิงกับบริบทของมหาวิทยาลัยและทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์มากที่สุดพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th