หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธิดา  โสตถิโยธิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   11 ต.ค. 2556    ถึงวันที่   11 ต.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเภสัชกรรม   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี (พ.ศ. 2556)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ต.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

1. ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปีฯ

- คำสั่งณะกรรมการจัดประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปีฯ ที่ 1/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการจัดประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี วิชาชีพเภสัชกรรม และการศึกษาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2556 ฝ่ายต่างๆ

- โครงการจัดประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปีฯ

- ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลแงวาระครบ 100 ปีฯ

2. พิจารณา

- กำหนดการในโครงการประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปีฯ

- งบประมาณและการบริหารจัดการ

- รายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการจัดการฯ และคณะอนุกรรมการสาขา ทั้ง 12 ชุด



   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  กิจกรรมและความร่วมมือที่สำนักวิชาฯ/คณะ มีส่วนเกี่ยวข้อง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  รูปแบบ กิจกรรม และการประชาสัมพันธ์





พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th