หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธิดา  โสตถิโยธิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   10 ต.ค. 2556    ถึงวันที่   10 ต.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ต.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2556 วันที่ 9 กันยายน 2556

2. พิจารณาร่างคู่มือฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ในประเด็นตาม core competency ดังนี้

- โครงสร้างองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้าง ระบบ และกลไกคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย / มีความรู้ ความเข้าใจการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรและหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค / สามารถอธิบายบทบาทเภสัชกรในงานคุ้มครองผู้บริโภคได้

- กระบวนการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ ระบบ single window การจัดลำดับสินค้าไม่ปลอดภัย มาตรการกฎหมาย (ระดับประเทศ)

- การบังคับใช้กฎหมาย

- การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

ในปี 2557 จะมีมหาวิทยาลัยนำร่องในการฝึกงาน ได้แก่ ม.ศิลปากร ม.ขอนแก่น และม.วลัยลักษณ์ โดยทั้ง 3 มหาวิทยาลัย จะจัดเวทีเพื่อทำความเข้าใจกับแหล่งฝึกต่างๆ ทั้งนี้จะพิจารณาวัน เวลา สถานที่ และกระบวนการจัดการอีกครั้ง   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

รูปแบบ วิธีการ และประเด็นการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  แนวทางการเตรียมความพร้อมและการฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th