หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิชัย  พิบูลย์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   20 ก.ย. 2556    ถึงวันที่   20 ก.ย. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาเภสัชกรรมชุมชน ศศภท.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน ครั้งที่ 3/2556
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ก.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  

1. พิจารณาคู่มือ preceptor

2. นำเสนอและพิจารณาข้อตกลงร่วมมาตรฐานแหล่งฝึก ร้านยา

3. พิจารณาคู่มือการฝึกปฏิบัติงานร้านยา ปี 6

4. พิจาณาประเด็นเรื่องการจัดสอบก่อนฝึกงานและคลังข้อสอบ

5. พิจารณาและเสนอแนะเรื่องรบบการร้องเรียนการฝึกงาน

6. การพัฒนาแหล่งฝึกฯ มุ่งเป้า ของแต่ละสถาบัน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. กำหนดแนวทางการฝึกงานของ นศ. ปี 6 ให้สอดคล้องกับสถาบันอื่นๆ

2. พัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาเภสัชกรรมชุมชนหรือร้านยา ไห้เพียงพอและมีคุณภาพ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. การพัฒนาแหล่งฝึกร้านยา และสร้างแหล่งฝึกใหม่ๆ

2. การพัฒนาระบบการฝึกงานร้านยา ทั้งในแง่บุคคลากร และแหล่งฝึก และระบบการฝึก วิธีการฝึก

 พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th