หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิชัย  พิบูลย์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   19 ก.ย. 2556    ถึงวันที่   19 ก.ย. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมเตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการ (pre-symposium) 100 ปี วิชาชีพเภสัชกรรม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ก.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  

ระดมความคิดเห็น แนวคิด ต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการ ในงาน 100 ปี วิชาชีพเภสัชกรรม ในฐานะตัวแทนสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ โดยเน้นการนำเสนองานทางด้านเภสัชกรรมชุมชน ทั้งในแง่ของวิวัฒนาการ ความก้าวหน้า และสิ่งที่กำลังจะเกืดในอนาคต   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. ประยุกต์ใช้ต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคสมัยและนโยบายระดับประเทศ

2. นำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนมาเพื่อพัฒนาและประเมินการดำเนินงานของสภาบัน จากแง่คิดของสถาบันอื่นๆ ได้

3. เกิดงานวิจัยร่วมกันกับเครือข่าย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  1. พัฒนาต่อยอดงานวิจัยและงานเภสัชศาสตร์ศึกษาเน้นเภสัชกรรมชุมชน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th