หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาโรจน์  เพชรมณี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   07 ก.ย. 2556    ถึงวันที่   08 ก.ย. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาพันธ์นิสิตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ก.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  เป็นการประชุมเตรียมความพร้อมในการเตรียมแข่งขันทักษะทางวิชาการและแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของนิสิตสาธารณสุข 15 สถาบัน เตรียมความพร้อมด้านเนื้อหา ด้านสนามแข่งขัน ประเภทกีฬา  จัดหาที่พักนักกีฬา และผู้ร่วมการแข่ง  กิจกรรมทึ่จัดด้านความรู้เพื่อเสริมทักษะให้กับนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ 15 สถาบัน โดยมี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพ ใช้ชื่อ กันภัยเกมส์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ประยุกต์ด้านเนื้อหาความรู้  เสริมทักษะในวิชาชีพ มีการจัดกิจกรรมร่วม หกหมอ เพื่อบริการประชาชน โดยการมีส่วนร่วม

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การเพิ่มทักษะวิชาการให้มากขึ้น และเพิ่มการบริการชุมชน ให้มากขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th