หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   16 ก.ย. 2556    ถึงวันที่   19 ก.ย. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    OECD GLP and GLP computerized system
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    24 ก.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  

ข้อมูลในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ OECD GLP และการ Validate ระบบ Computer ในกระบวนการ GLP   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำไปประยุกต์ใช้เพื่อขอ GLP สำหรับห้องปฏิบัติการศูนย์ศึกษาชีวประสิทธิผลและชีวสมมูล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

และใช้เป็นข้อมูลในการเรียนการสอนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ต่อไป  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำไปพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการของศูนย์ศึกษาชีวประสิทธิผลและชีวสมมูล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th