หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธิดา  โสตถิโยธิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   18 ก.ย. 2556    ถึงวันที่   18 ก.ย. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัด  สมุทรปราการ
  เรื่อง/หลักสูตร    การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการจัดการระบบยา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 ก.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  บทบาทของระบบยาต่อระบบสาธารณสุขไทย และแนวทางการจัดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการจัดการระบบยา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

แนวทางการจัดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการจัดการระบบยา

1. ความต้องการของแหล่งฝึก

2. รูปแบบที่คาดหวังของสภาเภสัชกรรม

3. การเตรียมความพร้อมสำหรับมหาวิทยาลัย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำคู่มือการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการจัดการระบบยา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th