หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จันจิรา  มหาบุญ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   22 ส.ค. 2556    ถึงวันที่   23 ส.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมพิจารณาร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความปลอดภัยในการขนส่งทางบก
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 ก.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  ประชุมระดมความคิดเห็น ในการจัดทำร่างมาตรฐานมอก. ด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางบกของประเทศไทย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  มาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งทางบกในต่างประเทศ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สร้างมาตรฐานของประเทศไทย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0468 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th