หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พัชรินทร์  นิลมาท   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   05 ก.ย. 2556    ถึงวันที่   09 ก.ย. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   WCPT- AWP & ACPT   จังหวัด  อื่น ๆ
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการในงาน WCPT-AWP & ACPT Congress 2013
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 ก.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  

เข้าร่วมประชุมสมาคมกายภาพบำบัดกับชาติสมาชิก เอเชีย เเปซิฟิก รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ ร่วมเข้าฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการทางกายภาพบำบัด และนำเสนอผลงานวิชาการทางกายภาพบำบัด   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  แนวทางในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  แนวทางในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th