หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  ศรีหมอก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   02 ก.ย. 2556    ถึงวันที่   06 ก.ย. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    รูปแบบการวิจัยสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 ก.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยสุขภาพ การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงสุขภาพและการใช้สถิติขั้นสูง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงสุขภาพด้วยโปรแกรม SPSS

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการศึกษาวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th