หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธิดา  โสตถิโยธิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   30 ส.ค. 2556    ถึงวันที่   30 ส.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    แนวทางการพัฒนากำลังคนด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    10 ก.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  ระดมความคิดหาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการพัฒนากำลังคนในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ และการสนับสนุนการแสดงศักยภาพของบุคลากรในสายงาน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. แนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับภารกิจในอนาคตของเภสัชกรปฐมภูมิ

2. แนวทางการมีส่วนร่วมพัฒนากำลังคนด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิทางด้านวิชาการในพื้นที่ใกล้เคียงพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th