หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธิดา  โสตถิโยธิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   25 ส.ค. 2556    ถึงวันที่   30 ส.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   IUHPE   จังหวัด  ชลบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    Wold Conference on Helath
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    10 ก.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  แนวคิดและแนวทางการศึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพในระดับนานาชาติ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการทำวิจัยทางสุขภาพพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th