หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาวิตรี  ทองอาภรณ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   03 ก.ย. 2556    ถึงวันที่   03 ก.ย. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศุนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะอนุกรรมการเภสัชศาตรศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 ก.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  

การประชุมคณะอนุกรรมการเภสชศาสตรศึกษาครั้งที่ 3/2556 ว่าด้วย

1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2556 : มีการแก้ไขคำผิดเล็กน้อย

2. เรื่องพิจารณา ได้แก่

  • การเตรียมการประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี ซึ่งทางคณะอนุกรรมการได้ช่วยกันวางแผนงานและกิจกรรม เพื่อนำเสนอรูปแบบกับทางคณะทำงานการเตรียมการประชุมสมัชชาไทย 100 ปี
  • แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์แต่ละสถาบัน ซึ่งได้มีการส่งบทความมาแล้วของแต่ละสถาบันจำนวน 15 บทความ แต่ละบทความก็จะมีวิธีการเรียนการสอนที่แตกต่างกันออกไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็ได้ส่ง 1 บทความในรายวิชาเภสัชกรรมจ่ายยา นอกจากนั้นยังมีมติจากที่ประชุมให้ขยายเวลาการส่งบทความจากเดิมเป้น 31/8/2556 เป็น 30/9/2556


   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้สอดคล้องกับแนวทางของศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้สอดคล้องกับแนวทางของศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th