หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาโรจน์  เพชรมณี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   23 ส.ค. 2556    ถึงวันที่   25 ส.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 ก.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  

(1) “บทเรียนจาก โครงการ พระราชดำริ”

(2)บูรณาการงานวิจัย เพื่ออนาคตยางไทยมั่นคง

(3)การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยอาเซียน

(4)อนาคตอุตสาหกรรมกุ้งไทยหลังวิกฤตโรคตายด่วน (EMS)

(5) “The 4rd MEXT-ARDA PROJECT Concluding  Joint Seminar on “Development of Economical High-temperature Fermentation Technology Using Thermotolerant Microbes from Tropical  Areas”

(6)การพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

(7)การบริหารจัดการธุรกิจการแสดงหนังตะลุงกับการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาหนังตะลุง นครินทร์ ชาทอง

(8)กรมทางหลวง ยุคใหม่ รักษ์สิ่งแวดล้อม

(9)สร้างสื่อใหม่ ให้ภูมิปัญญาไทยในบ้านพื้นถิ่น

 (10)ยุทธศาสตร์ (Country Strategy) และบูรณาการกับยุทธศาสตร์การวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศ

(11)บูรณาการงานวิจัยเพื่อ อนาคตยางไทยมั่นคง

12)งานวิจัยมุ่งเป้าฯ ระบบรางเป้าหมาย และความท้าทาย

(13) หลากหลายมุมมองทางวิชาการ... 2 ล้านล้านบาท กับการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศไทย

(14)กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับงานวิจัยเพื่อโลกสีเขียว

(15)การวิเคราะห์โครงสร้างราคาน้ำมัน การนำเข้าน้ำมันดิบ และการส่งผ่านทางราคาน้ำมันของไทย

(16)การพัฒนางานด้วยแนวคิด R2R : มันสำปะหลัง และ GAP ข้าว

(17)ราชภัฏเชียงใหม่ร่วมวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

(18)การใช้สถิติในงานวิจัยอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานสากล

(19)การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

(20)การวิจัยเชิงคุณภาพวิธีการ และขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล

(21)การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ : หลักการและวิธีการออกแบบ อย่างถูกวิธีการ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1.ด้านการเรียนการสอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ

2.ด้านการวิจัยเชิงพื้นที่ได้นำมาประยุกต์โดยขอทุนลุ่มน้ำปากพนัง

3.การใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

4.การสร้างสื่อการเรียนการสอน

5.ด้านการดำรงชีวิตแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1.ใช้ประกอบการเรียนการสอน

2.ด้านการวิจัย

3.ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน

4.ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย

5.ด้านการขอทุนการวิจัยพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th