หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปาจรีย์  ศักดิเศรษฐ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   14 ส.ค. 2556    ถึงวันที่   16 ส.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   NAPA2013 Organizing Committee   จังหวัด  ชลบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    International Conference on Nutrition and Physical Activity in Aging Obesity and Cancer (NAPA 2013)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 ส.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

การประชุม International Conference on Nutrition and Physical Activity in Aging Obesity and Cancer (NAPA 2013) จัดขึ้นที่โรงแรม Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya โดยเป็นการประชุม NAPA ครั้งแรกที่จัดนอกสาธารณรัฐเกาหลี เป็นความร่วมมือระหว่าง NAPA2013 Organizing Committee, Thai Environmental Mutagen Society และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานประชุมประกอบด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยในด้านการป้องกันและฟื้นฟูความชรา ความอ้วน และโรคมะเร็งที่หลากหลาย ตั้งแต่การศึกษาในระดับชีวโมเลกุล ระดับเซลล์และออร์แกเนลล์ต่างๆ  จนถึงการพัฒนาเป็นยาและเครื่องสำอาง โดยการนำเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชา และหลากหลายประเทศ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผลงานวิจัยซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนางานวิจัยต่อยอด นอกจากนี้การนำเสนอโดย keynote speaker ในทั้ง 3 วัน ยังมีการนำเสนอผลงานจากผู้ร่วมงานทั้งในแบบ oral และ poster presentation โดยในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้นำเสนอ poster งานวิจัยในหัวข้อ Formulation Development of Transfersome Cream Containing Diplazium esculentum Extract ซึ่งถือเป็นการเผยแพร่งานวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้นำเสนอและผู้เข้าเยี่ยมชม poster อีกด้วย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

-          แนวทางการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัยเกี่ยวกับสารที่มีฤทธิ์ anti-aging, anti-obesity และ anti-cancer เพื่อศึกษากลไกและฤทธิ์ของสารอย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ

-           สารธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการชะลอความเสื่อมของเซลล์ การต้านมะเร็ง ที่ได้จากการวิจัยในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งยาและเครื่องสำอาง อีกทั้งยังขยายผลไปสู่พืชท้องถิ่นของไทยที่มีความคล้ายคลึงทางพฤกษศาสตร์

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

-           การศึกษาผลของสารต่อการต้านมะเร็งในระดับการแสดงออกของยีนพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th