หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชุติมา  จันทรัตน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   14 ส.ค. 2556    ถึงวันที่   17 ส.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  ชลบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    The 4th International Conference on Nutrition and Physical Activity (NAPA) in Aging, Obesity and Ca
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    21 ส.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

ในระหว่างวันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2556 คณาจารย์จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 4 คน ได้แก่ ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น อ.ปาจารย์ ศักดิเศรษฐ์ อ.บุษบรรณ สุขกาญจน์ และดิฉัน ดร.ชุติมา จันทรัตน์ ได้เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย ในรูปแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th International Conference on Nutrition and Physical  Activity (NAPA) in Aging, Obesity and Cancer ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม Centara grand mirage beach and resort Pattaya ประเทศไทย ซึ่งจัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Thai Environmental Mutagen Society   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ได้อัฟเดทข้อมูลการวิจัยด้านการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคของ Aging, Obesity และ Cancer รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยของตัวเองกับงานวิจัยอื่นๆของผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยใหม่ๆ และผลการวิจัยที่น่าสนใจ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการนำเสนองานวิจัยของผู้อื่น รวมทั้งข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับงานวิจัยที่ได้นำไปแลกเปลี่ยน ไปต่อยอดงานวิจัยของตัวเองให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ ต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th