หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   03 ก.ค. 2556    ถึงวันที่   05 ก.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    20 ส.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

"เศรษฐกิจก้าวไกล แรงงานต้องปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี" เพื่อรณรงค์ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ หวังสร้างสำนึกให้นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนตระหนักในความปลอดภัยในการทำงานซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยของนักลงทุน
ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2556
- การอภิปรายหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยก้าวไกล สู่ประชาคมอาเซียน  แรงงานต้องปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”

วันที่ 4 กรกฎาคม 2556
- รูปแบบการประเมินความคุ้มค่าของการดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ เพื่อนำเสนอสู่การ เปลี่ยนแปลงในองค์กร
- ระบบ GHS ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมี : การเตรียมความพร้อมของภาครัฐและภาคเอกชน
- การจัดการสุขภาวะองค์กรเพื่อความยั่งยืนในการประกอบกิจการ 
- ทศวรรษความปลอดภัยทางถนนว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนที่เกี่ยวกับการทำงาน 
- การบูรณาการมาตรฐาน ISO 39001 ว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนเข้ากับระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2556
- โครงการนาร่องการพัฒนาความปลอดภัยในการทำงานโดยระบบสมัครใจ
- กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
- มาตรฐานทางวิชาการที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
-กฎหมายเกีียวกับสารเคมีอันตราย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย  ได้ทราบข่าวคราวและความเคลื่อนไหวของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน ซึ่งมีความคืบหน้าไปพอสมควร โดยประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในวิชากฎหมายฯได้
2. ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ซึ่งมีกฎหมายฉบับที่เพิ่งประกาศออกมาบังคับใช้ โดยผลจากการเข้าร่วมการรับฟังส่งผลให้ทราบมุมมองและรายละเอียดในเชิงลึกที่ไม่ได้เขียนรายละเอียดไว้ในตัวบทกฎหมาย ส่งผลให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้โดยตรง
3. ความรู้ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

พัฒนาความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยสิ่งนี้จะทำให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการขยายผลมากยิ่งขึ้นพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th