หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุจรีย์  แซ่จิว   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   16 ส.ค. 2556    ถึงวันที่   18 ส.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมการยศาสตร์ไทย   จังหวัด  สระบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    ยุวการยศาสตร์ (Young Talant Ergonomists)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 ส.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

-การบรรยายเรื่องการประเมินงานและสถานีงานตามหลักการยศาสตร์ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ทางการยศาสตร์

-เข้าศึกษาและทำการสำรวจปัญหาการยศาสตร์ในบริษัทปูนซิเมนต์ไทยเขาวง และท่าหลวง

-นำเสนอผลการศึกษา แก้ไขตามข้อเสนอ และจัดทำข้อเสนอแนะแก่สถานประกอบการ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การประเมินสถานีงานและงานในสถานการณ์ต่าง ๆ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ปรับปรุงการสอนและนำวิธีการประเมินประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th